OSAVÕTUTAOTLUS MULGI MESSILE 2016
Lepingu tingimused:
LEPING Mulgi Mess 2016
1. Näitusepinna üüritariifid
1.1. Näitusepinna üür väliterritooriumil vastavalt hinnakirjale
1.2.1. Näitusepinna hinna sisse kuuluvad:
internet wifi; rinnasildid; üldkoristamine; firma nimesilt; ööpäevane valve.
Eksponendi poolt kasutatava näitusepinna suurus ja hind fikseeritakse eraldi dokumendina vormistatavas osavõtutaotluses.

2. Osavõtumaks, osalejakaardid, kutsekaardid
2.1. Osavõtumaksu suurus on 65 € + 20% käibemaks ja see sisaldab järgnevaid kulusid: tehnikanäituse üldplaani trükkimine, reklaami avaldamine vabariiklikus meedias osaleja-kaartide trükkimine.
2.2. Osalejakaardid annavad kandjale õiguse siseneda messiterritooriumile nii montaa˛i, demontaa˛i kui ka messi töö ajal.
2.3. Osalejakaartide edasiandmine teistele isikutele on keelatud.

3. Näitusepinna reserveerimine
3.1. Tellimusi näitusepinnale käsitletakse nende saabumise järjekorras. Korraldaja määrab kindlaks eksponendi asukoha
-territooriumil, võttes võimaluste piires arvesse eksponendi eritingimusi.
3.2. Eksponent ei või üüritud näitusepinda või osa sellest edasi üürida kolmandale osapoolele ilma korraldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
3.3. Soovi üürida näitusepinda koos kaaseksponendiga esitab põhi-eksponent oma osavõtutaotluses. Kaaseksponent peab tasuma osavõtu-maksu 65 € ning põhieksponent on vastutav selle tasumise eest.

4. Tehnilised lisateenused messi ajal on tasulised.
4.1.vooluvõtu koht (pinge 220V) Hind.- 12 €
4.2. Telk, varikatus või muu selline vastavalt soovile Hind.- pakkumine
4.3. Mõõbel lauad,toolid,riiulid,poodjumid Hind.- pakkumine

5. Osavõtutaotlus
5.1. Osavõtutaotlus vormistatakse ja kirjutatakse alla koos käesoleva lepinguga ning selles määratakse kindlaks eksponendi näituse pinna suurus ning põhiteenuste eest tasumisele kuuluv summa.

6. Reklaam
Eksponendil on õigus kasutada oma kauba või teenuste reklaamimiseks üüritud ekspositsioonipinda; eksponeerida võib ainult neid reklaamimaterjale, milles reklaamitakse boksi üürinud firma kaupu ja teenuseid. Reklaamimaterjale on lubatud kinnitada kleeplindi või riputuskonksu abil.

7. Korraldaja vastutus
Korraldaja vastutab eksponentide poolt näituse valveteenistusele tööväliseks ajaks valvata antud eksponaatide säilimise eest.
Korraldaja vastutab üldise korra eest näituseterritooriumil.
Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu (force majeure) poolt tekitatud kahjustuste, samuti külastajate, teiste eksponentide ja nende töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti eksponaatide, konstruktsioonide ja muude materjalide ning seadmete kahjustumise või nende kadumise eest näituse külastusajal.

8. Eksponendi vastutus
Eksponendil on keelatud kõrvaldada oma eksponaate enne näituse lõppu.
Eksponent vastutab tema kasutusse antud materjalide ja seadmete eest (kahju tekitamine; kadumine) alates üleandmise momendist kuni nende tagastamiseni korraldajale.
Lahtise tule kasutamine ja näituse territooriumil on keelatud.
Eksponent on kohustatud hüvitama näituse perioodil tema käsutuses olnud esemetele ja seadmetele tekitatud kahju, esemete kadumisel või täielikul hävimisel asendama need samaväärsetega või kompenseerima maksumuse hinnakirja alusel.

9. Kaebused näituse korralduse kohta
Kõik kaebused näituse korralduse kohta peavad olema esitatud kirjalikult näitusepäevade jooksul, hilisemaid kaebusi arvesse ei võeta.
Mõlemad osapooled tunnistavad õigusemõistmise ja arveldamise kohana Viljandi linna.

10. Maksetingimused
10.1. Palume arve tasuda ettenähtud tähtajaks.
10.2 Korraldajal on õigus nõuda viivist maksetähtaegade ületamisel 1% päevas.
10.3. Korraldaja süü läbi näituse mittetoimumise korral tagastab korraldaja eksponendile 100% viimase poolt tasutud osavõtumaksu ja pinnaüüri.
11. Lepingu katkestamine, osavõtu annulleerimine
11.1. Kui eksponent soovib näitusel osalemisest loobuda, peab ta sellest korraldajale viivitamatult kirjalikult teatama.
11.2. Olenevalt äraütlemise ajast, on osaleja kohustatud korraldajale tasuma lepingu katkestamisel hiljemalt kui 10 päeva enne messi algust tasuma 100% osavõtutasu 65€

12. Lõppsätted
Kirjutades alla lepingule ja osavõtutaotlusele kohustuvad osapooled järgima ülaltoodud tingimusi.

Korraldaja: Motomax OÜ
Tõnu Kaasik,
Mulgi Messi projektijuht
Tel 502 2690
mulgimess@mulgimess.ee
Olen lugenud ja nõustun tingimustega